تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | بوشهر
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
بوشهر

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان بوشهر : 2


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

بوشهر

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای شهیدخوشبخت

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

مجتبی خوشنود

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

اعظم آفنداک

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

بوشهر،  خیابان شهدا، روبروی دبیرستان سعادت، پژوهش سرای شهید خوشبخت

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

077-33333079

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس           - اسپاترینگ رومیزی           - التراسونیک

- اسپکتروفتومتر      - هیتراستیرر- کوره            - AFM                  - آون


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

برازجان

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای متقین برازجان

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

محمد صادق موسوی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

محبوبه بهبهانی مطلق

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

برازجان، انتهای‌ خیابان فردوسی، نبش‌ مولوی، میدان‌ کارگر، پژوهش‌سرای متقین

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

077-34250933

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس         - اسپاترینگ رومیزی  - التراسونیک       - کوره

- اسپکتروفتومتر    - هیتراستیرر            - AFM -               STM

                         - pHمتر               - ترازو دیجیتال          - بن ماری           - آون           

                         - هود شیمی       - سانتریفوژ