تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | تهران
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
تهران

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان تهران : 3


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

تهران

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

 پژوهش سرای دانش‌آموزی ابن سینا

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

زهرا نیازی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

فاطمه سخایی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

تهران، میدان‌خراسان، خیابان خاوران، ایستگاه امیرسلیمانی، آموزش و پرورش منطقه 15 تهران، پژوهش سرای دانش‌آموزی ابن سینا 

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

021-33006757

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

-التراسونیک      - اسپکتروفتومتر     - پوشش دهی چرخشی     - هیتراستیرر     -PHمتر

- سانتریفیوژ      - گلاوباکس           - هود شیمی


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

تهران

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

دکتر جعفری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

تهران،لویزان،خیابان شهید شعبانلو، 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

021-22970003

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک     - انفجار الکتریکی سیم


آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

شهر ری

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بصیرت

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

اکرم سادات نکویی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

شهناز اسلامی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

شهر ری،  میدان نماز،  بلوار امام حسین، نرسیده به اداره آموزش و پرورش انتها کوچه صاحب زمان،  سمت چپ خیابان یزدان خواه، نبش مدرسه ارشاد

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

021-55906916

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی

- التراسونیک     - انفجار الکتریکی سیم