تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | کرمانشاه
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
کرمانشاه

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان کرمانشاه : 3


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

کرمانشاه

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش سرای ناحیه 1 کرمانشاه

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

امیر ابراهیمی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

شهرام دبیری

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

کرمانشاه، سه راه 22 بهمن، جنب خانه معلم، پژوهش سرای ناحیه 1 کرمانشاه

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

083-38254868
083-38252001

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- التراسونیک    - پوشش‌دهی چرخشی 

- آون               - انفجار الکتریکی سیم


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

کرمانشاه

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی اندیشه ناحیه 2

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

آقای معراجی

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

جبار خدادادی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

کرمانشاه- انتهای شهرک بعثت، خیابان ارتش، پژوهش‌سرای اندیشه ناحیه 2

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

083-37213232

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- التراسونیک       - اسپاترینگ رو میزی       - سانتریفژ

- pHمتر              - اسپکتروفوتومتر           - ترازوی‌دیجیتال


آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

کرمانشاه

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای پروفسور شمسی‌پور ناحیه3

filereader.php?p1=main_b7a9cea64a5ef2d8e

خاطره دهقانی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

شیرین تمله

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

کرمانشاه، میدان 22بهمن،خیابان گلستان،کوچه گل‌ها‌ (پشت مسجد حاج‌دایی)،پژوهش‌سرای پروفسور شمسی‌پور

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

083-38226005

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس             - هود شیمیایی              - AFM 

- کوره                    - آب مقطرگیری