تست عنوان
close
باشگاه نانو | آزمایشگاه‌های آموزشی نانو | مازندران
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
مازندران

تعداد آزمایشگاه‌های تجهیز شده در استان مازندران : 4


آزمایشگاه شماره 1

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

بابلسر

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای دانش آموزی شهید میرزاده

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

مهدی ولی پور

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

معصومه ضابط محبوب

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

بابلسر، خیابان پاسداران، جنب درمانگاه‌فرهنگیان،پژوهش‌سرای‌ دانش‌آموزی شهید میرزاده

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

011-35287494
011-35287497

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس      - اسپاترینگ رومیزی      - انکوباتور 

- آون               - هیتر استیرر              - التراسونیک


آزمایشگاه شماره 2

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

نور

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای امام جعفر صادق

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

حسن ولی پور

filereader.php?p1=main_a2c9e44d3cd781baa

روح‌اله پور متقی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

نور،خیابان امام، خیابان فرهنگ، پژوهش‌سرای امام جعفر صادق

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

011-44520075

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                - اسپاترینگ رومیزی               - پوشش‌دهی چرخشی

- کوره                        - انفجار الکتریکی سیم           - هیتراستیرر

                         - التراسونیک


آزمایشگاه شماره 3

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

بهشهر

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای شهیدهاشمی نژاد

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

ایوب کاظمی

حرمت السادات میرکمالی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41


filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

بهشهر ،جنب شرکت گاز و اداره دارایی ،کوچه پژوهش،پژوهش‌سرای دانش‌آموزی بهشهر

                                بهشهر،خیابان فرهنگ،آموزش                                         وپرورش شهرستان بهشهر

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

011-34526087

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                - اسپکتروفوتومتر                      - سانتریفیوژ

- کوره                        - انفجار الکتریکی سیم              - التراسونیک


آزمایشگاه شماره 4

filereader.php?p1=main_ea2fa54f47c088011

ساری

filereader.php?p1=main_7e88f5508df437f42

پژوهش‌سرای‌شهید علیمحمدی ناحیه 2

filereader.php?p1=main_1d0258c2440a8d19e

حامد بخشی کیادهی

filereader.php?p1=main_a81cc879818c0aa41

زهره درودی

filereader.php?p1=main_f627958a885159ea0

ساری،سه‌راه مدرس،روبه‌‌روی سه راه خیام،جنب کانون شهید فهمیده، پژوهش‌سرای دانش آموزی شهید علیمحمدی

filereader.php?p1=main_f7a42fe7211f98ac7

011-33265201-2

filereader.php?p1=main_66e27a8f4b0534c68

- الکتروریس                    - اسپاترینگ رومیزی                    - کوره