باشگاه نانو | مازندران
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
مازندران
filereader.php?p1=main_03aab78df9de22e5f
شهر            
      مسئول پژوهشسرا       
     مسئول آزمایشگاه         
        تاریخ افتتاحیه         
نورحسن ولی پور
به زودی اعلام می شود1393/3/8


آدرس: نور- خیابان امام- خیابان فرهنگ- پژوهشسرای امام جعفر صادق
شماره تماس: 0151-2229051-5
تجهیزات:
 
1- دستگاه اسپاترینگ رومیزی
 2- الکتروریس
 
 3- دستگاه پوشش دهی چرخشی

 4- 
الکتراسونیک
 5- انفجار الکتریکی سیم
 6- کوره
 7- هیتراستیرر