باشگاه نانو | بوشهر
EN ورود به کارتابل افراد ثبت نام افراد ورود نهادهای ترویجی
بوشهر
filereader.php?p1=main_55ff0da63a951a7b2
شهر            
      مسئول پژوهشسرا       
     مسئول آزمایشگاه         
        تاریخ افتتاحیه         
بوشهرمجتبی خوشنود
به زودی اعلام می شود
1393/9/23


آدرس: بوشهر،  خیابان شهدا، روبروی دبیرستان سعادت، پژوهش سرای شهید خوشبخت
شماره تماس: 0771-2533079
تجهیزات:
 
1- دستگاه اسپاترینگ رومیزی
 2- الکتروریس
 
 3- آون

 4- سانتریفیوژ
 5- اسپکتوفتومتر
 6- میکروسکوپ تونلی روبشی
 7- هیتراستیرر
 8- الکتراسونیک
 9- هود شیمی